LGD

Zakończenie realizacji projektu pn. „Uwierz w siebie! Możesz więcej niż myślisz”

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „GESAL” Eugeniusz Skoczyński z dniem 31 marca 2020r  zakończyło realizację projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Oś Priorytetowa 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność,

Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR,

Poddziałanie Aktywizacja społeczno – zawodowa

Głównym celem projektu była poprawa sytuacji na rynku pracy mieszkańców gmin powiatu inowrocławskiego poprzez realizację kompleksowego wsparcia aktywizacji społeczno – zawodowej dla 15 osób (8K + 7M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z gmin powiatu inowrocławskiego / z wyłączeniem miasta Inowrocławia /.

W ramach projektu realizowane były następujące działania:

1. Doradztwo edukacyjne – wsparcie doradcze w zakresie odpowiedniego wyboru ścieżki edukacyjnej w ramach kursu zawodowego,
2. Doradztwo zawodowe – opracowanie Indywidualnego Planu Działania,
3. Doradztwo psychologiczne,
4. Szkolenia z zakresu instrumentów aktywizacji społecznej ( warsztaty ),
5. Kursy zawodowe,
6. Staże zawodowe,
7. Pośrednik pracy.

Wskaźniki osiągnięte w projekcie:

– osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objęte wsparciem w programie: 8K i 7M

– osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objęte usługami aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym lub zdrowotnym: 8K i 7M

-osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objęte działaniami o charakterze zawodowym: 8K i 7M

-osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których wzrosła aktywność społeczna: 8K i 7M

-efektywność społeczna: 8K i 7M

-efektywność zatrudnieniowa: 3K i 3M

-osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu: 8K i 7M

-osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których wzrosła wiedza w obszarze postaw przedsiębiorczych: 8K i 7M

-osoby, które podniosły wiedzę o lokalnym rynku pracy w tym zawodach deficytowych:8K i 7M

-osoby, które zdobyły doświadczenie zawodowe dzięki realizacji stażu zawodowego: 8K i 7M

-osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujące po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek): 3K i 3M

-osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poszukujące pracy po opuszczeniu programu: 8K i 6M