C.S.R aktualnościkm

Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie ” POZYTYWNIE ZAKRĘCENI SĄ WŚRÓD NAS „

 

Do dnia 29.05.2020 roku przeprowadzona została rekrutacja uczestników do projektu „Pozytywnie zakręceni są wśród nas” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.

W wyniku przeprowadzonego procesu rekrutacyjnego i oceny złożonych formularzy do projektu zakwalifikowanych zostało 16 osób z grupy docelowej oraz 7 osób z otoczenia.

 

Poniżej przedstawiamy listę osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie.

 

Lista osób zakwalifikowanych do projektu – grupa docelowa

Lista osób zakwalifikowanych do projektu – otoczenie grupy docelowej

Protokół z rekrutacji