8.5

Realizacja projektu pn. „Jeśli nie teraz to kiedy?!” Działanie 8.5. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw MŚP w regionie

 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „GESAL” Eugeniusz Skoczyński

Zaprasza do wzięcia udziału w projekcie pn. „Jeśli nie teraz to kiedy?!”

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Poddziałanie 8.5.2 Wsparcie outplacementowe Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Celem głównym projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy 55 os. (33K, 22 M) w wieku aktywności zawodowej, przewidzianych do zwolnienia, zagrożonych zwolnieniem z pracy i zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy (w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed dniem przystąpieniem do projektu) zamieszkujących województwo kujawsko-pomorskie w zakresie zakładania i prowadzenia nowych podmiotów działalności gospodarczej lub podniesienia kwalifikacji/kompetencji zawodowych w okresie 01.07.2019 – 31.12.2020.

Okres realizacji projektu: 01.07.2019 r. – 31.12.2020 r.

Rezultat główny: Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie – 33 osoby (60%).
Produkt główny: Liczba pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy oraz osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy objętych wsparciem w programie – 55 osób.

Łączna wartość wydatków kwalifikowanych projektu wynosi: 966 253,75 zł, w tym wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 821 315,68 zł.

W ramach projektu przewidziano do wyboru dwie ścieżki wsparcia:

I. ŚCIEŻKA DOTACYJNA – przyznanie bezzwrotnej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej (dotacja na założenie firmy) wraz ze wsparciem pomostowym. Wsparcie to obejmuje:

• Doradztwo zawodowe z diagnozą kompetencji wraz z Indywidualnym Planem Działania,
• Szkolenia oraz Indywidualne doradztwo przygotowujące do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
• Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej (23 tys. zł),
• Wsparcie pomostowe przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej (6 tys. zł, tj. 1 tys. zł / m-c).

II. ŚCIEŻKA PODNOSZENIA KWALIFIKACJI/KOMPETENCJI ZAWODOWYCH – (skierowanie na kurs zawodowy wraz ze sfinansowaniem stażu u pracodawcy). Wsparcie to obejmuje:

• Doradztwo zawodowe z diagnozą kompetencji wraz z Indywidualnym Planem Działania,
• Poradnictwo psychologiczne,
• Kurs zawodowy,
• Staż zawodowy przez okres 3 miesięcy (w przypadku braku zatrudnienia).

Rekrutacja do projektu: 01.07.2019 r. – 30.09.2019 r. (w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń termin ten może ulec wydłużeniu).

WYDŁUŻENIE REKRUTACJI: Informujemy, iż termin przyjmowania zgłoszeń do projektu został wydłużony do 31.10.2019 r.

 

Więcej informacji o projekcie:

BIURO PROJEKTU
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „GESAL” Eugeniusz Skoczyński
ul. Składowa 6, 88-110 Inowrocław
tel.: 52 353 36 23
e-mail: gesal@gesal.pl
Strona www: https://gesal.pl/projekty UE
Godziny otwarcia biura: pon. – pt. 8:00 – 16:00

 

DOKUMENTY DO POBRANIA – ŚCIEŻKA DOTACYJNA NA ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:

1. Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie ścieżka dotacyjna –  pobierz plik

2. Zał. nr 1 do Regulaminu – Formularz rekrutacyjny
• pobierz plik – wersja Word –  pobierz plik
• pobierz plik – wersja PDF –  pobierz plik

3. Zał. 1 do Formularza – krótki opis DG
• pobierz plik – wersja Word – pobierz plik
• pobierz plik – wersja PDF – pobierz plik

4. Zał. 2 do Formularza – oświadczenie pracodawcy – pobierz plik
5. Zał. 3 do Formularza – oświadczenie o źródłach dochodu – pobierz plik
6. Zał. 4 do Formularza – oświadczenie osoby odchodzącej z rolnictwa – pobierz plik
7. Zał. 2 do Regulaminu – Karta oceny formalnej – pobierz plik
8. Zał. 3 do Regulaminu – Karta oceny merytorycznej – pobierz plik
9. Zał. 4 do Regulaminu – Oświadczenie uczestnika projektu – pobierz plik
10. Zał. 5 do Regulaminu – umowa uczestnictwa – pobierz plik

 

DOKUMENTY DO POBRANIA – ŚCIEŻKA PODNOSZENIA KWALIFIKACJI / KOMPETENCJI ZAWODOWYCH:

1. Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie ścieżka podnoszenia kwalifikacji/kompetencji zawodowych –  pobierz plik

2. Zał. nr 1 do Regulaminu – Formularz rekrutacyjny
• wersja Word –  pobierz plik
• wersja PDF –  pobierz plik

3. Zał. 1 do Formularza – oświadczenie pracodawcy – pobierz plik
4. Zał. 2 do Formularza – oświadczenie o źródłach dochodu – pobierz plik
5. Zał. 3 do Formularza – oświadczenie osoby odchodzącej z rolnictwa – pobierz plik

6. Zał. 2 do Regulaminu – Karta oceny formalnej – pobierz plik
7. Zał. 3 do Regulaminu – Karta oceny merytorycznej – pobierz plik
8. Zał. 4 do Regulaminu – Oświadczenie uczestnika projektu – pobierz plik
9. Zał. 5 do Regulaminu – umowa uczestnictwa –pobierz plik