LGD

NABÓR do projektu pn. „Uwierz w siebie! Możesz więcej niż myślisz”

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „GESAL” Eugeniusz Skoczyński rozpoczęło realizację projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Oś Priorytetowa 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność,

Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR,

Poddziałanie Aktywizacja społeczno – zawodowa

Głównym celem projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy mieszkańców gmin powiatu inowrocławskiego poprzez realizację kompleksowego wsparcia aktywizacji społeczno – zawodowej dla 15 osób (8K + 7M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z gmin powiatu inowrocławskiego / z wyłączeniem miasta Inowrocławia /.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:
od 27 marca 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku

 

W ramach projektu realizowane będą następujące działania:

1. Doradztwo edukacyjne – wsparcie doradcze w zakresie odpowiedniego wyboru ścieżki edukacyjnej w ramach kursu zawodowego,
2. Doradztwo zawodowe – opracowanie Indywidualnego Planu Działania,
3. Doradztwo psychologiczne,
4. Szkolenia z zakresu instrumentów aktywizacji społecznej ( warsztaty ),
5. Kurs zawodowy,
6. Staż zawodowy,
7. Pośrednik pracy.

 

Grupa docelowa:

Projekt skierowany dla 15 osób ( 8 kobiet i 7 mężczyzn )spełniających następujące kryteria rekrutacyjne:
1. Osoby w wieku aktywności zawodowej, bezrobotne lub nieaktywne zawodowo,
2. Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
3. Osoby zamieszkałe na terenie gmin powiatu inowrocławskiego z wyłączeniem miasta Inowrocławia,
4. Osoby uczestniczące tylko w jednym projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Wskaźniki do osiągnięcia w projekcie:

-liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie: 8K i 7M

-liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których wzrosła aktywność społeczna: 7K i 6M

-liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek): 4K i 2M

-liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poszukujących pracy po opuszczeniu programu: 7K i 6M

-liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym lub zdrowotnym: 8K i 7M

-liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych działaniami o charakterze zawodowym: 8K i 7M

-efektywność społeczna: 7K i 6M

-wskaźnik efektywności zatrudnieniowej: 4K i 2M

-liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu: 8K i 7M

-liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, u których wzrosła wiedza z obszarze postaw przedsiębiorczych: 8K i 7M

-liczba osób, która podniosła wiedzę o lokalnym rynku pracy w tym zawodach deficytowych: 8K i 7M

-liczba osób, która zdobyła doświadczenie zawodowe dzięki realizacji stażu: 8K i 7M

 

 

Szczegółowych informacji można uzyskać w biurze projektu w Inowrocławiu przy ul. Składowej 6 lub pod numerem telefonu 52 35 33 623, a także na stronie www.gesal.pl

 

Formularz rekrutacyjny oraz regulaminy dostępne są w biurze projektu i na stronie www.gesal.pl

 

Dofinansowanie projektu z UE: 149 992,70 zł

Wartość całkowita projektu: 158 032,70 zł

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Regulamin wypłaty stypendiów

Formularz rekrutacyjny

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU KRYTERIÓW KWALIFIKOWALNOŚCI