C.S.R aktualności

Rekrutacja do projektu „SPRÓBUJ MOŻESZ TYLKO ZYSKAĆ”

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „GESAL” Eugeniusz Skoczyński rozpoczęło realizację projektu pn

. „SPRÓBUJ MOŻESZ TYLKO ZYSKAĆ ”,

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Oś Priorytetowa 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność,

Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR,

Przedsięwzięcie Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców obszaru LSR do 2023 roku

 

Głównym celem projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy w powiecie Inowrocławskim z wyłączeniem miasta Inowrocław poprzez realizację kompleksowego wsparcia aktywizacji społeczno – zawodowej dla 15 osób (8K + 7M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w tym 3 osób poniżej 30 r.ż.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:
od 01 lipca 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku

 

W ramach projektu realizowane będą następujące działania:

1. Doradztwo edukacyjne – wsparcie doradcze w zakresie odpowiedniego wyboru ścieżki edukacyjnej w ramach kursu zawodowego,
2. Doradztwo zawodowe – opracowanie Indywidualnego Planu Działania,
3. Doradztwo psychologiczne – wzmocnienie potencjału psychologicznego uczestników ,
4. Szkolenia z zakresu instrumentów aktywizacji społecznej ( warsztaty ),
5. Kursy zawodowe ( każdy z uczestników weźmie udział w 2 kursach zawodowych wybranych na rynku na podstawie danych zebranych przez ekspertów.
6. Wizyty studyjne,
7. Pośrednik pracy.

 

Grupa docelowa:

Projekt skierowany dla 15 osób ( 8 kobiet i 7 mężczyzn )spełniających następujące kryteria rekrutacyjne:
1. Osoby w wieku aktywności zawodowej, bezrobotne lub nieaktywne zawodowo,
2. Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
3. Osoby zamieszkałe na terenie powiatu inowrocławskiego z wyłączeniem miasta Inowrocławia,
4. Osoby uczestniczące tylko w jednym projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Szczegółowych informacji można uzyskać w biurze projektu w Inowrocławiu przy ul. Składowej 6 lub pod numerem telefonu 52 35 33 623, a także na stronie www.gesal.pl

Formularz rekrutacyjny oraz regulaminy dostępne są w biurze projektu i na stronie www.gesal.pl

Dofinansowanie projektu z UE: 149 732,70 zł.
Wartość całkowita projektu : 157 917,70 zł.

PLIKI DO POBRANIA:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Formularz rekrutacyjny

Załącznik do formularza rekrutacyjnego – oświadczenie o spełnieniu kryteriów kwalifikowalności

Umowa

Załączniki do umowy