C.S.R aktualności

Rekrutacja do projektu „ZAWSZE WARTO DAĆ SOBIE SZANSĘ”

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „GESAL” Eugeniusz Skoczyński rozpoczęło realizację projektu pn. „ZAWSZE WARTO DAĆ SOBIE SZANSĘ”,

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Oś Priorytetowa 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność,

Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR do 2023 roku

Celem projektu jest poprawa sytuacji 16 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących obszar LSR Czarnoziem na Soli oraz 1 osoby z ich otoczenia poprzez rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:

od 01 lipca 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku

Dofinansowanie projektu z UE: 49 190,00 zł.

Wartość całkowita projektu : 51 790,00 zł.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie  pobierz

Formularz rekrutacyjny  pobierz

Oświadczenie o kryterium kwalifikowalności  pobierz

Umowa uczestnictwa w projekcie  pobierz

Oświadczenia uczestnika projektu załącznik do umowy  pobierz

 

Formularz rekrutacyjny – osoba z otoczenia  pobierz

Oświadczenie o kryterium kwalifikowalności – osoba z otoczenia  pobierz

Umowa uczestnictwa w projekcie – osoba z otoczenia  pobierz

Oświadczenia uczestnika projektu załącznik do umowy – osoba z otoczenia  pobierz