C.S.R aktualnościlgdjesli

Rekrutacja do projektu pn. JEŚLI JA MOGĘ TO I TY DASZ RADĘ

           Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „GESAL” Eugeniusz Skoczyński rozpoczęło realizację projektu                              pn. „JEŚLI JA MOGĘ TO I TY DASZ RADĘ”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Oś Priorytetowa 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność,

 

 Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.

 

Głównym celem projektu  jest poprawa sytuacji młodzieży z gmin powiatu inowrocławskiego / z wyłączeniem miasta Inowrocławia / poprzez stworzenie klubu młodzieżowego z programem rówieśniczym dla 16 osób, które wpisują się w grupę docelową w wieku od 6 do 18 lat oraz 1 osoba z ich otoczenia.

 

W ramach projektu realizowane będą następujące  działania:

  1. Zajęcia sportowo wychowawcze – mające na celu podniesienie umiejętności sportowo – wychowawczych zgodnie z przeprowadzoną diagnozą,
  2. Zajęcia grupowe z przedsiębiorczości i doradztwa zawodowego – mające na celu zdobycie wiedzy w zakresie edukacji zawodowej mającej znaczenie dla wyboru drogi kształcenia,
  3. Spotkania z pedagogiem – mające na celu wzmocnienie potencjału uczestników min. pod kątem świadomości, pewności siebie, posiadanych kompetencji i wiedzy, uczenia się,
  4. Wyjazdy edukacyjne w obszarze kulturalno – sportowym z elementami integracji społecznej,
  5. Spotkania z moderatorem i asystentem moderatora – w zakresie m.in. aktywnej integracji, alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu, rozwoju zainteresowań, rozwiązywania konfliktów rówieśniczych..

Grupa docelowa:

Projekt skierowany dla 16 osób ( 8 kobiet i 8 mężczyzn ) spełniających następujące kryteria rekrutacyjne:

  1. Dzieci i młodzież zagrożone wykluczeniem społecznym lub ubóstwem w wieku szkolnym tj. od 6/7 lat do 18 lat ( lub do zakończenia realizacji obowiązku szkolnego) – zaświadczenie i/lub oświadczenie (w zależności od typu statusu), osoby niepełnoletnie za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego,
  2. Dzieci i młodzież zamieszkałe na terenie gmin powiatu inowrocławskiego z wyłączeniem miasta Inowrocławia,
  3. Dzieci i młodzież uczestniczące tylko w jednym projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oraz dla 1 osoby z otoczenia grupy docelowej.

Szczegółowych informacji można uzyskać w biurze projektu w Inowrocławiu przy   ul. Składowej 6        lub pod numerem telefonu 52 35 33 623, a także na stronie www.gesal.pl

Formularz rekrutacyjny oraz regulaminy dostępne są w biurze projektu i na stronie www.gesal.pl

Dofinansowanie projektu z UE:  47 442,34 zł

Wartość całkowita projektu:        50 114,34zł

 

FORMULARZ REKRUTACYJNY

FORMULARZ REKRUTACYJNY – OSOBY Z OTOCZENIA

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU KRYTERIÓW KWALIFIKOWALNOŚCI

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU KRYTERIÓW – osoba z otoczenia

Umowa z uczestnikiem

Umowa – osoba z otoczenia

Oświadczenie uczestnika RODO