LGD2

NABÓR do projektu pn. „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ”

 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „GESAL” Eugeniusz Skoczyński rozpoczęło realizację projektu pn. „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Oś Priorytetowa 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność,

 Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR,

 Poddziałanie Aktywizacja społeczno – zawodowa

 

Głównym celem projektu  jest poprawa sytuacji na rynku pracy mieszkańców gmin powiatu inowrocławskiego poprzez realizację kompleksowego wsparcia aktywizacji społeczno – zawodowej dla 15 osób (8K + 7M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z gmin powiatu inowrocławskiego / z wyłączeniem miasta Inowrocławia /.

 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:  od 01 sierpnia 2020 roku do 30 czerwca 2021 roku

 

W ramach projektu realizowane będą następujące  działania:

 1. Doradztwo edukacyjne – wsparcie doradcze w zakresie odpowiedniego wyboru ścieżki edukacyjnej w ramach kursu zawodowego,
 2. Doradztwo zawodowe – opracowanie Indywidualnego Planu Działania,
 3. Doradztwo psychologiczne,
 4. Szkolenia z zakresu instrumentów aktywizacji społecznej ( warsztaty ),
 5. Kursy zawodowe ( każdy z uczestników weźmie udział w 2 kursach zawodowych wybranych na rynku na podstawie danych zebranych przez ekspertów.
 6. Wizyty studyjne,
 7. Pośrednik pracy.

 

Grupa docelowa:

Projekt skierowany dla 15 osób ( 8 kobiet i 7 mężczyzn )spełniających następujące kryteria rekrutacyjne:

 1. Osoby w wieku aktywności zawodowej, bezrobotne lub nieaktywne zawodowo,
 2. Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
 3. Osoby zamieszkałe na terenie gmin powiatu inowrocławskiego z wyłączeniem miasta Inowrocławia,
 4. Osoby uczestniczące tylko w jednym projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Szczegółowych informacji można uzyskać w biurze projektu

 • w Inowrocławiu przy   ul. Składowej 6
 • pod numerem telefonu 52 35 33 623
 • na stronie www.gesal.pl

Formularz rekrutacyjny oraz regulaminy dostępne są w biurze projektu i na stronie www.gesal.pl

Dofinansowanie projektu z UE:  149 810,00 zł.

Wartość całkowita projektu : 157 845,00 zł.

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Formularz rekrutacyjny

Oświadczenie o spełnieniu kryteriów kwalifikowalności

Umowa na świadczenie usług szkoleniowo – doradczych

Oświadczenia uczestnika – załączniki do umowy