C.S.R aktualnościkm

NABÓR do projektu „POZYTYWNIE ZAKRĘCENI SĄ WŚRÓD NAS”

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „GESAL” Eugeniusz Skoczyński rozpoczęło realizację projektu

pn. „ Pozytywnie zakręceni są wśród nas ”,

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Oś Priorytetowa 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność,

 Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.

 

Głównym celem projektu  jest poprawa sytuacji młodzieży z gmin powiatu inowrocławskiego / z wyłączeniem miasta Inowrocławia / poprzez stworzenie klubu młodzieżowego z programem rówieśniczym dla 16 osób, które wpisują się w grupę docelową w wieku od 6 do 18 lat oraz 7 osób z ich otoczenia.

 

W ramach projektu realizowane będą następujące  działania:

 1. Zajęcia sportowo – wychowawcze – mające na celu podniesienie umiejętności sportowo – wychowawczych zgodnie z przeprowadzoną diagnozą,
 2. Zajęcia grupowe z przedsiębiorczości i doradztwa zawodowego – mające na celu zdobycie wiedzy w zakresie edukacji zawodowej mającej znaczenie dla wyboru drogi kształcenia,
 3. Spotkania z pedagogiem – mające na celu wzmocnienie potencjału uczestników min. pod kątem świadomości, pewności siebie, posiadanych kompetencji i wiedzy, uczenia się,
 4. Wyjazdy edukacyjne w obszarze kulturalno – sportowym z elementami integracji społecznej,
 5. Spotkania z moderatorem i asystentem moderatora – w zakresie m.in. aktywnej integracji, alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu, rozwoju zainteresowań, rozwiązywania konfliktów rówieśniczych.

 

Grupa docelowa:

Projekt skierowany dla 16 osób ( 8 kobiet i 7 mężczyzn ) spełniających następujące kryteria rekrutacyjne:

 1. Dzieci i młodzież zagrożone wykluczeniem społecznym lub ubóstwem w wieku szkolnym tj. od 6/7 lat do 18 lat ( lub do zakończenia realizacji obowiązku szkolnego) – zaświadczenie i/lub oświadczenie (w zależności od typu statusu), osoby niepełnoletnie za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego,
 2. Dzieci i młodzież zamieszkałe na terenie gmin powiatu inowrocławskiego z wyłączeniem miasta Inowrocławia,
 3. Dzieci i młodzież uczestniczące tylko w jednym projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

oraz dla 7 osób z otoczenia grupy docelowej.

 

Szczegółowych informacji można uzyskać w biurze projektu w Inowrocławiu przy   ul. Składowej 6        

lub pod numerem telefonu 52 35 33 623, a także na stronie www.gesal.pl

 

Formularz rekrutacyjny oraz regulaminy dostępne są w biurze projektu i na stronie www.gesal.pl

Dofinansowanie projektu z UE:  49 994,00 zł.

 

Dokumenty do pobrania:

 

 

 1. Regulamin projektu – pobierz plik
 2. Regulamin rekrutacji – pobierz plik
 3. Formularz rekrutacyjny – grupa docelowa – pobierz plik
 4. Oświadczenie o spełnieniu kryterium kwalifikowalności – grupa docelowa –  pobierz
 5. Formularz rekrutacyjny – otoczenie grupy docelowej – pobierz plik
 6. Oświadczenie o spełnieniu kryterium kwalifikowalności – otoczenie grupy docelowej – pobierz plik