8.5C.S.R aktualności

Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Jeśli nie teraz to kiedy?!” – ścieżka dotacyjna

 

Aktualizacja   15.11.2019 r.

 

Ostateczna lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie  pobierz plik

 

 

Inowrocław, 13.11.2019 r.

 

Spośród formularzy rekrutacyjnych jakie wpłynęły do Biura Projektu do dnia 31.10.2019 r. została przeprowadzona rekrutacja uczestników do projektu „Jeśli nie teraz to kiedy?!” (ścieżka dotacyjna) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.5. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw MŚP w regionie.

Rekrutacja do projektu składała się z czterech etapów:

I etap – ocena formalna złożonych formularzy rekrutacyjnych,

II etap – ocena merytoryczna złożonych formularzy rekrutacyjnych,

III etap – indywidualne spotkanie z doradcą zawodowym,

IV etap – wyłonienie listy osób zakwalifikowanych do udziału w Projekcie.

 

Przedstawiamy listę osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie pobierz plik