LGDProjekty realizowane z Funduszy Uni Europejskiej

Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Uwierz w siebie! Możesz więcej niż myślisz”

Do dnia 31.07.2019 roku przeprowadzona została rekrutacja uczestników do projektu „Uwierz w siebie! Możesz więcej niż myślisz”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR, Poddziałanie Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców LSR do 2023 roku.

Poniżej przedstawiamy listę osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie.

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie