Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Uwierz w siebie! Możesz więcej niż myślisz”

Do dnia 31.07.2019 roku przeprowadzona została rekrutacja uczestników do projektu „Uwierz w siebie! Możesz więcej niż myślisz”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR, Poddziałanie Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców […]

Realizacja projektu pn. „Jeśli nie teraz to kiedy?!” Działanie 8.5. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw MŚP w regionie

  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „GESAL” Eugeniusz Skoczyński Zaprasza do wzięcia udziału w projekcie pn. „Jeśli nie teraz to kiedy?!” Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 8.5.2 Wsparcie outplacementowe Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Celem głównym projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy 55 os. (33K, 22 M) […]