Bez kategorii

Klauzula RODO

Informujemy, że 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać ogólne rozporządzenie w sprawie danych osobowych (zwane dalej jako „RODO”).

1. Informacja o Administratorze Danych:
Administratorem Twoich danych jest Eugeniusz Skoczyński Właściciel Przedsiębiorstwa Wielobranżowego GESAL, ul. Studzienna 11, 88-100 Inowrocław, NIP: 5561031963, REGON: 091325671

2. Kontakt:
Możesz się z nami kontaktować telefonicznie pod numerem +48 (52) 35 33 623 lub mailowo pod adresem: gesal@gesal.pl

3. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania :
3.1 Przetwarzamy Twoje dane bowiem jest to niezbędne do wykonania zawartej między nami umowy
(tj. na podstawie art. 6 ust. 1 (b) RODO) np. dla następujących celów:
1) obsługi składanych przez Ciebie zleceń i zamówień, oraz umów zawieranych.
2) obsługi zapytań́ i zgłoszeń́, które do nas kierujesz,
3) przechowywania danych dla celów archiwalnych i statystycznych.
3.2. W niektórych sytuacjach przetwarzamy dane gdyż wymaga tego prawo, w szczególności przepisy podatkowe i rachunkowe (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 (c) RODO).

4. Kategorie odnośnych danych
Przetwarzamy Twoje następujące dane osobowe:
a) Imię i Nazwisko
b) Adres
c) E-mail
d) Numer tel. Kontaktowy
e) Numer NIP i REGON

5. Informacja o odbiorcach Twoich danych osobowych:
Jeśli będzie to konieczne, będziemy przekazywać Twoje dane osobowe w celu wykonywania naszych usług. Będziemy przekazywać dane dwóm grupom:
• osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
• podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie, np. firmom zajmującym się obsługą naszych systemów teleinformatycznych lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne, firmom kurierskim, operatorom płatności, firmom świadczącym na naszą rzecz usługi doradcze, biuro rachunkowo-podatkowe oraz instytucje państwowe i samorządowe.

7. Okres przechowywania Twoich danych osobowych:
Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez czas obowiązywania umowy oraz po jej zakończeniu, jeśli istnieje ryzyko dochodzenia roszczeń́ w związku z jej wykonywaniem, ale co do zasady nie dłużej niż̇ przez okres 5 lat od dnia jej zakończenia.

8. Twoje prawa:
1) masz prawo żądania dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również przenoszenia Twoich danych osobowych,
2) masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (od 25 maja 2018 r. Prezesa Urzędu Ochrony Danych), gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO,
3) w każdej chwili masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania opartego na naszym prawnie uzasadnionym interesie.