Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie pn. Najtrudniejszy zawsze pierwszy krok

Przeprowadzona została rekrutacja uczestników do projektu „Najtrudniejszy zawsze pierwszy krok ” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR. W wyniku przeprowadzonego procesu rekrutacyjnego i oceny złożonych formularzy do projektu zakwalifikowanych […]

Rekrutacja do projektu pn. Najtrudniejszy zawsze pierwszy krok

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „GESAL” Eugeniusz Skoczyński rozpoczęło realizację projektu pn. „Najtrudniejszy zawsze pierwszy krok”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.   Oś Priorytetowa 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność,   Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.   Głównym celem projektu  jest poprawa sytuacji młodzieży z gmin powiatu […]