C.S.R aktualnościLGDCZNZPK

Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie pn. Najtrudniejszy zawsze pierwszy krok

Przeprowadzona została rekrutacja uczestników do projektu „Najtrudniejszy zawsze pierwszy krok ” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.

W wyniku przeprowadzonego procesu rekrutacyjnego i oceny złożonych formularzy do projektu zakwalifikowanych zostało 16 osób z grupy docelowej oraz 1 osoba z otoczenia.

 

Poniżej przedstawiamy listę osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie.

 

Protokół rekrutacji

Ostateczna list osób zakwalifikowanych