Nabór do projektu NA TO CIĘ STAĆ

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „GESAL” Eugeniusz Skoczyński rozpoczęło realizację projektu pn. „NA TO CIĘ STAĆ ”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.   Oś Priorytetowa 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność,    Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR,    Przedsięwzięcie Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców obszaru LSR                    […]