LGDNTCS

Nabór do projektu NA TO CIĘ STAĆ

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „GESAL” Eugeniusz Skoczyński rozpoczęło realizację projektu pn. „NA TO CIĘ STAĆ ”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Oś Priorytetowa 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność,

 

 Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR,

 

 Przedsięwzięcie Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców obszaru LSR                    do 2023 roku

 

Głównym celem projektu  jest poprawa sytuacji na rynku pracy w powiecie Inowrocławskim z wyłączeniem miasta Inowrocław poprzez realizację kompleksowego wsparcia aktywizacji społeczno – zawodowej dla 15 osób (8K + 7M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w tym 3 osób poniżej 30 r.ż.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:

od 01 kwietnia 2022 roku do 30 września 2022 roku

 

W ramach projektu realizowane będą następujące  działania:

 1. Doradztwo edukacyjne – wsparcie doradcze w zakresie odpowiedniego wyboru ścieżki edukacyjnej w ramach kursu zawodowego,
 2. Doradztwo zawodowe – opracowanie Indywidualnego Planu Działania,
 3. Doradztwo psychologiczne – wzmocnienie potencjału psychologicznego uczestników ,
 4. Szkolenia z zakresu instrumentów aktywizacji społecznej ( warsztaty ),
 5. Kursy zawodowe ( każdy z uczestników weźmie udział w 2 kursach zawodowych wybranych na rynku na podstawie danych zebranych przez ekspertów.
 6. Wizyty studyjne,
 7. Pośrednik pracy.

 

Grupa docelowa:

Projekt skierowany dla 15 osób ( 8 kobiet i 7 mężczyzn )spełniających następujące kryteria rekrutacyjne:

 1. Osoby w wieku aktywności zawodowej, bezrobotne lub nieaktywne zawodowo,
 2. Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
 3. Osoby zamieszkałe na terenie powiatu inowrocławskiego z wyłączeniem miasta Inowrocławia,
 4. Osoby uczestniczące tylko w jednym projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Szczegółowych informacji można uzyskać w biurze projektu w Inowrocławiu przy   ul. Składowej 6        lub pod numerem telefonu 52 35 33 623, a także na stronie www.gesal.pl

 

Formularz rekrutacyjny oraz regulaminy dostępne są w biurze projektu i na stronie www.gesal.pl

 

Dofinansowanie projektu z UE:  149 942,70 zł.

Wartość całkowita projektu : 157 977,70 zł.

 

Formularz rekrutacyjny

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU KRYTERIUM KWALIFIKOWALNOŚCI

Umowa na świadczenie usług szkoleniowo – doradczych

Oświadczenia uczestnika – załączniki do umowy