LGD Inowrocław 2Projekty realizowane z Funduszy Uni Europejskiej

Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie ” MOC JEST Z NAMI „

AKTUALIZACJA:  07.09.2021 r.

 

Poniżej przedstawiamy KOŃCOWĄ listę osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie.

 

Końcowa lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie

 

_________________________________________________________________________________________________

 

Inowrocław, 06.09.2021 r.

 

Spośród formularzy rekrutacyjnych jakie wpłynęły do Biura Projektu do dnia 04.09.2021 r. została przeprowadzona rekrutacja uczestników do projektu „ MOC JEST Z NAMI ” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców LSR do 2023 roku.

 

Rekrutacja do projektu składała się z trzech etapów:

I etap – ocena formalna złożonych formularzy rekrutacyjnych,

II etap – ocena merytoryczna złożonych formularzy rekrutacyjnych,

III etap – wyłonienie listy osób zakwalifikowanych do udziału w Projekcie.

 

Poniżej przedstawiamy WSTĘPNĄ listę osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie.

Wstępna lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie